• Τι είναι η ανισομαστία;

Ανισομαστια ονομάζεται η ασυμμετρία των μαστών. Αυτή η ασυμμετρία μπορεί να αφορά τ μέγεθος, το σχήμα, τη θηλή, τη θέση ή το δέρμα κάτω από το στήθος. Σε πολλές περιπτώσεις, η ανισομαστία δεν γίνεται αντιληπτή, καθώς η ασυμμετρία που υπάρχει είναι πολύ μικρή. Στις γυναίκες όμως όπου η διαφορά μεταξύ των δύο μαστών είναι μεγάλη και επηρεάζει την εικόνα τους αλλά κυρίως την ψυχολογία τους υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασής της.

  • Πού οφείλεται η ανισομαστία;

Η ανισομαστία μπορεί να οφείλεται είτε σε συγγενείς είτε σε επίκτητους παράγοντες. Παράδειγμα επίκτητης ανισομαστίας αποτελεί το αποτέλεσμα μαστεκτομής.

  • Πώς αποκαθιστάται η ανισομαστία;

Η ανισομαστία ταξινομείται αναλόγως το μέγεθος και την εμφάνιση που έχουν οι μαστοί . Η ανισομαστία λοιπόν αποκαθιστάται με επέμβαση, το είδος τα οποίας περιλαμβάνει όλα τα είδη των επεμβάσεων ( αυξητική, σμίκρυνση και ανόρθωση στήθους κ.α.) και συνδυασμούς αυτών. Στις πιο απλές περιπτώσεις πραγματοποιείται αυξητική στον έναν ή και στους δύο μαστούς με ενθέματα, στις πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διαφορετική επέμβαση σε κάθε μαστό για την επίτευξη της συμμετρίας.

Προτεινόμενες επεμβάσεις βάσει ταξινόμησης της ανισομαστίας

  1. Σμίκρυνση στήθους σε στις περιπτώσεις ασυμμετρίας με υπερτροφία και των δύο μαστών
  2. Αυξητική στήθους στις περιπτώσεις ασυμμετρίας με υποπλασία και των δύο μαστών
  3. Σε περιπτώσεις υπερτροφίας του ενός μαστού και φυσιολογικό μέγεθος ο άλλος, συνιστάται σμίκρυνση του υπερτροφικού μαστού και μαστοπηξία του άλλου
  4. Σε περιπτώσεις υποπλασίας του ενός μαστού και πτώσης του άλλου, ενδείκνυται αυξητική του ενός μαστού και μαστοπηξία του άλλου.

 

Ανισομαστία και σωληνωτός μαστός

Ο σωληνωτός μαστός αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία. Η συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για μια διαταραχή, η οποία επηρεάζει τη μορφολογία του μαστού κατά την ανάπτυξή του. Ο μαστός παρουσιάζει μικρή βάση, υποπλασία και διάταση της θηλαίας άλω. Για την αποκατάστασή του, ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να διορθώσει τη μορφολογία, το μέγεθος και τη συμμετρία των μαστών.

  • Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να γίνει επέμβαση αποκατάστασης ανισομαστίας;

Η καταλληλότερη ηλικία για  μια επέμβαση που αφορά την ανισομαστία είναι μετά την ηλικία των 18 ετών ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μαστών.

  • Πόσο άμεσα είναι τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση αποκατάστασης της ανισομαστίας και πόσο διαρκούν;

Η επέμβαση αποκατάστασης της ανισομαστίας πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και η ασθενής παραμένεις στο νοσοκομείο για μία ημέρα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά αμέσως μετά την επέμβαση με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται και να σταθεροποιείται μετά από τρεις περίπου μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα το πρήξιμο που δημιουργείται μετά την επέμβαση θα υποχωρήσει και το στήθος θα πάρει την τελική του θέση. Με την επέμβαση η αίσθηση του στήθους δεν επηρεάζεται, ούτε δημιουργούνται προβλήματα σε μελλοντικό θηλασμό. Η συμμετρία διατηρείται για πολλά χρόνια, παρατηρούνται μόνο διαφορές στην πτώση λόγω βαρύτητας εάν στον έναν μαστό υπάρχει ένθεμα ενώ στον άλλον όχι, λόγω διαφοράς στη σύσταση. Συνήθως ο μαστός που δεν έχει ένθεμα γίνεται πιο πτωτικός με το πέρασμα των χρόνων, οπότε ίσως χρειαστεί μια μικρή επέμβαση ανόρθωσης. Στόχος της επέμβασης πάντα είναι η αποκατάσταση της ασυμμετρίας, ώστε η γυναίκα να αποκτήσει ένα συμμετρικό στήθος και αυτοπεποίθηση.